St. Elizabeth Foundation’s White Ribbon Gala Founders’ Ball

The St. Elizabeth Foundation hosted the White Ribbon Gala Founders’ Ball May 19 at L’Auberge Casino & Hotel.