Photos courtesy Susan G. Komen Baton Rouge

Susan G. Komen BigWigs Launch Party

Susan G. Komen Baton Rouge hosted its BigWigs Launch Party June 8 at Galatoire’s Bistro.